Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie SAV

17. 5. 2022

Navázání úzké spolupráce s významným vědeckým ústavem je vždy známkou velkého úspěchu a potvrzením toho, že vývoj kráčí správným směrem. Proto je podepsání memoranda o vzájemné spolupráci mezi společností Future Farming a Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied důležitým mezníkem pro další rozvoj komerční aquaponie.

Využití aquaponie ve všech směrech

Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie SAV, podepsané 11. dubna 2022 v Bratislavě, znamená start vzájemně prospěšné spolupráce, která bude spočívat v prohloubení výzkumu v aquaponické produkci potravin a potravních doplňků. Důraz bude kladen na zavádění nových metod i využívání nových organismů pro aquaponii. To vše se bude dít při vzájemném sdílení a rozvíjení informací. Cílem je pak mimo jiné hledání nejvýhodnějších a nejefektivnějších cest k provozování aquaponických farem, ze kterých vystupují již nyní produkty ve vysoké kvalitě a výživové hodnotě.

Nemalým záměrem s obrovským potenciálem je i snaha získat nové látky vhodné k využití ve farmacii nebo kosmetickém průmyslu. Budeme rozvíjet společné projekty vedoucí k novým technologiím s využitím nových testovaných organismů produkujících speciální látky s vysokou bio-aktivitou.

Cílená informovanost

Součástí kooperace bude i tolik potřebná vzdělávací činnost spojená s aquaponickými technologiemi - společné pořádání seminářů, workshopů a jiných setkání významných odborníků i široké veřejnosti na danou problematiku.

DALŠÍ ČLÁNKY

Všechny články
calendar-fullcrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram